VGF / Vedtægter for VGF

Vedtægter for VGF

                                                       Vintersbølle Gymnastikforening

Stiftet 1974 “Sundhed og trivsel”

www.vigf.dk

Vedtægter for Vintersbølle Gymnastikforening:

§ 1 – NAVN OG HJEMSTED:

Stk. 1:            Foreningens navn er Vintersbølle Gymnastikforening. Foreningen er stiftet den 12. januar 1974.

Foreningen er hjemmehørende i Vordingborg kommune.

§ 2 – FORMÅL:

Stk. 1:            Foreningens formål er gennem gymnastik og andet kulturelt virke og i samspil            med medlemmerne, at give disse alsidige tilbud inden for flest mu1ige             aktiviteter.

§ 3 – ORGANISATIONSFORHOLD:

Stk. 1:            Foreningen er tilsluttet DGI - Præstø Amt og hermed også Danske Gymnastik-             og Idrætsforeninger samt relevante specialforbund under Danmarks                                  Idrætsforbund.

§ 4 – BETINGELSER:

Stk. 1:            Enhver person som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive aktivt eller                  passivt medlem af foreningen, medmindre der er motiverede begrundelser til   hinder herfor. Bestyrelsen afgør til enhver tid dette.

§ 5 – RETTIGHEDER OG PLIGTER:

Stk. 1:            Ved indmeldelse i foreningen skal navn, adresse, fødselsdag og år oplyses til              det relevante hold eller foreningens kasserer.           

Det enkelte medlem har pligt til skriftligt at meddele adresseforandring til                       relevante hold eller foreningens kasserer.

Stk. 2:            Ingen kan betragte sig som medlem af foreningen, før end det af foreningen                       opkrævede medlemskontingent er betalt.

§ 6 – MEDLEMSKONTINGENT:

Stk. 1:            Medlemskontingentets størrelse og kontingentperiodens varighed for såvel                aktive som              passive medlemmer fastsættes årligt af den på                                             generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk. 2:            Når kontingentet er betalt, fungerer kvittering som medlemsbevis.

Ved indmeldelsen har medlemmet ret til at få udleveret et eksemplar af                       foreningens vedtægter.

Stk. 3:            Medlemskabet er gældende for 1 sæson ad gangen og fornyes ved      sæsonstart. Udmeldelse                      kan ske senest 14 dage før udløbet af en             kontingentperiode til det relevante hold eller til foreningens kasserer.

Stk. 4:            Indbetalt medlemskontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 5:            Har et medlem ikke betalt medlemskontingent inden betalingsfristens udløb,              har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmet. En sådan eksklusion skal                            meddeles skriftligt. Ny indmeldelse kan først ske, når restancen er betalt.

§ 7 – EKSKLUSION:

Stk. 1:            Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, når særlige forhold taler                 herfor. En udelukkelse skal være begrundet og meddeles skriftligt. Det                                      ekskluderede medlem kan på skriftligt forlangende få afprøvet eksklusionen                  på førstkommende generalforsamling, som endeligt afgør denne.

§ 8 – FORENINGENS LEDELSE:

Stk. 1:            Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk. 2:            Det er bestyrelsens ansvar, at alle foreningens aktiviteter lever op til                              foreningens formål.

Stk. 3:            Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives på et økonomisk forsvarligt                       grundlag.

§ 9 – BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING:

Stk. 1:            Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt 4 menige medlemmer. Konstituering sker på første bestyrelsesmøde efter                generalforsamlingen og senest 14 dage efter denne.

Stk. 2:            Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand, næstformand            og kasserer       vælges på generalforsamlingen. Formand samt 2 menige    medlemmer er på valg i lige år. Næstformand, kasserer og 2 menige               medlemmer i ulige år.

2 revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at 1er på valg hvert år.

2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant vælges for 1år.

 

§ 10 – BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:

Stk. 1:            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2:            Bestyrelsen afholder møder efter behov, og er kun beslutningsdygtig, når                    mindst 4 af denne er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt på   foranledning af formanden eller såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker dette.

Stk. 3:            Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra                       bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest              14 dage efter hvert møde.

Stk. 4:            De 2 valgte bestyrelsessuppleanter har uden stemmeret ret til at deltage i                       bestyrelsens møder. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, har vedkommende                       stemmeret på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5:            Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening og repræsenterer                       foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til kassereren til at                      modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Stk. 6:            Såvel foreningens medlemmer som bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af                      foreningen indgåede gældsforpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter           med sin respektive formue.

Stk. 7:            Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter en forudgående                       generalforsamlingsvedtagelse.

Stk. 8:            Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler på foreningens vegne.

Stk. 9:            Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet medhjælp til løsning af                       særlige opgaver, samt til at nedsætte nødvendige udvalg. 

§ 11 – GENERALFORSAMLING:

Stk. 1:            Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens                       anliggender.

Stk. 2:            Generalforsamlingen skal være afholdt senest den 1. december det                            pågældende år.

Stk. 3:            Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel                       gennem dags- eller ugepressen samt ved opslag. Indkaldelsen skal mindst                      indeholde dagsorden for generalforsamlingen, som nævnt i § 11 stk. 13.

Stk. 4:            Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være                       foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens                       afholdelse.

Stk. 5:            Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal          fremmødte                       stemmeberettigede.

Stk. 6:            Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer som besluttes som nævnt i § 14 stk. l.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7:            Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive   medlemmer, som ikke er i restance, foreningens bestyrelse samt personer som                     foreningens bestyrelse ønsker at indbyde. Endvidere kan børn under 15 år        lade sig repræsentere med 1 voksen - dog højst 1 pr. husstand.

Stk. 8:            Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem           af foreningen i mindst 2 måneder, og ikke er i restance samt     bestyrelsesmedlemmer over 15 år.

Stk. 9:            Valgbare til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer over 15 år samt forældrerepræsentanter uden forudgående personligt medlemskab. Den valgte formand og kasserer skal være personlig myndig.

Stk. 10:          Ved personvalg skal såvel forslag som afstemninger være skriftlige. Der kan                      dispenseres fra denne regel, såfremt det viser sig, at kun en person er bragt i                       forslag. Skriftlig afstemning skal foretages, når blot en fremmødt                                     stemmeberettiget fremsætter begæring herom.

Stk. 11:          Der føres beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referat skal underskrives            af dirigenten, referenten og formanden. Referatet skal være renskrevet og                    underskrevet senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 12:          Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende   punkter:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Beretninger:

  • Bestyrelsens beretning til godkendelse.
  • Evt. andre beretninger.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

5. Bestyrelsens fremlæggelse af en 2-årig handlingsplan med budgetoverslag.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af:

  • Bestyrelse jvf. § 9 stk. 2.
  • 2 bestyrelses suppleanter for et år.
  • 1 revisorer for 2 år.
  • 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt.

 

§ 12 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

 

Stk. 1:      Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner dette                 påkrævet, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede                           medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom. En sådan anmodning skal               være vedlagt forhandlingsemne.         

               

Stk. 2:      Bestyrelsen skal afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 30                                    dage efter modtagelsen af anmodningen.

 

Stk. 3:      Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker som for ordinær       generalforsamlings vedkommende, dog kun med 7 dages varsel.

 

Stk. 4:      Adgang til en ekstraordinær generalforsamling, beslutningsdygtighed,   afstemningsregler og kriterier for referat er de samme som for ordinær        generalforsamlings vedkommende.

 

§ 13 – REGNSKAB OG REVISION:

 

Stk. 1:      Foreningens regnskabsår er perioden fra 1. august til 31. juli.

 

Stk.2:       Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens                 regnskab, således at dette opfylder de i Fo1keoplysningslovens anførte krav              om bogføring.

Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og                                   udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af             aktiver samt passiver.

 

Stk. 3:      Foreningens kasserer skal senest den 15. august, det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte revisorer. Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og konti-opgørelser. Revisorerne reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik, og fremlægger dette til godkendelse i foreningens                       bestyrelse, senest 2 uger forinden generalforsamlingen.

 

Stk. 4:      I forbindelse med et bestyrelsesmøde, skal kassereren kvartalsvis overfor den             øvrige bestyrelse fremlægge afstemt regnskab med bilag og kontiopgørelser.

 

Stk. 5:      Såvel foreningens revisorer som bestyrelsen kan til enhver tid og uanmeldt                 kontrollere beholdning, regnskab og bilag.

 

§ 13 – VEDTÆGTSÆNDRINGER:

 

Stk. 1:      Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling. Vedtægtsændring kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

 

§ 14 – OPLØSNING AF FORENINGEN:

 

Stk. 1:      Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette vedtages med 3/4 majoritet            af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på to på       hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højest 6 ugers                               mellemrum.

 

Stk. 2:      Såfremt der på den i § 15, stk. 1 sidstnævnte generalforsamling ikke kan opnås den nævnte 3/4 majoritet, indkaldes der senest 14 dage efter dennes afholdelse til en ny, hvor                      almindeligt stemmeflertal vil være gældende.

 

Stk. 3:      Såfremt Vintersbølle Gymnastikforening opløses, tilfalder foreningens midler et                 almennyttigt formål i Vordingborg kommune, som nærmere bestemmes på               den endeligt afviklende generalforsamling med almindeligt flertal.

                Forinden skal eventuelle gældsforpligtigelser være afviklet.

 

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 20. november 2012 og er indføjet såæedes at do. er gældende.....

 

 

Henrik Lau Heinemann